Aktuality

Nabídka pracovního místa

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko přijme do svého pracovního týmu projektového manažera. Předpokládaný nástup duben - červen 2020. Lhůta pro podání přihlášky do 02.03.2020, 11:00 hod. Více informací v příloze.


Pozvánka na hasičský ples

SDH Lubník Vás co nejsrdečněji zve na Hasičský ples, který se uskuteční v pátek 31.01.2020 od 20:00 hod. na místním sále. Večerem Vás bude provázet kapela N.O.A. Cena lístků v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

20. ledna 2020

 


Výtěžek z Tříkrálové sbírky v roce 2020

Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR od roku 2001. Dvě koledující skupinky v Lubníku jste mohli potkat v prvním lednovém týdnu, jak putovaly dům od domu a přinášely lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka a prosily o dar na pomoc potřebným v nouzi. Koledníci vybírali finanční příspěvky do úředně zapečetěných kasiček s charitním logem a obdarovávali dárce drobnou pozorností.

Výtěžek ve výši 14.570 Kč se stal v roce 2020 opět rekordním.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí.

www.trikralovasbirka.cz


Úprava cen vodného pro rok 2020

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém zasedání dne 29. 11. 2019 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde úplaty za vodné a stočné jsou zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 tak, jak je uvedeno v příloze.

Oproti tarifu platném v roce 2019 dochází od 01.01.2020 k navýšení vodného a stočného celkem o 4,3 % (z toho vodné 4,2 %,stočné 4,4 %). Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se cena sníží.

14. ledna 2020

Přílohy:

 cena_2020.pdf (654,5 KB)

Místní poplatky v roce 2020

POPLATEK ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů platí osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Lubník. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušeného kalendářního roku. Výše poplatku na rok 2020 činí (nová výše od 01.01.2020):

  • 100 Kč za jednoho psa,

  • 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uvést číslo popisné, do poznámky jméno majitele psa. Poplatek ze psů je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, která byla schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva s účinností od 01.01.2020.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU

Od 01.01.2020 je platná Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle této vyhlášky je pro rok 2020 zachována výše sazby za poplatek komunálního odpadu, a to 450 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Od poplatku je mimo jiné osvobozena fyzická osoba, která v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku nebo fyzická osoba, která se po dobu delší než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců zdržuje mimo území obce (např. pobývá v zahraničí). Další osvobození jsou uvedena v Čl. 6 vyhlášky.
Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné a do poznámky vepsat jména osob, za které je poplatek hrazen. Při převzetí lepícího štítku na popelnice pro rok 2020 prosíme odstranění původního štítku.

Výpočet sazby poplatku pro rok 2020:

Sazba poplatku za komunální odpad je tvořena ze dvou složek:

a) První složka není vázaná na žádnou skutečnost a její výše závisí na vůli zastupitelstva obce s limitem spočívajícím v nastavení horní hranice ve výši 250 Kč. Touto částí se kompenzují náklady, které nelze v druhé části sazby do rozúčtování zahrnout, zejména náklady na sběr a svoz tříděného odpadu a náklady na likvidaci nebezpečného odpadu. Zastupitelstvo zachovalo částku 250 Kč.

b) Druhou z těchto složek obec stanoví na základě skutečných nákladů obce předchozího účetně ukončeného kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu přepočtené na jednoho poplatníka. Zastupitelstvo vycházelo z nákladů v roce 2018, které byly ve výši 123.284 Kč děleno 338 (323 osob s pobytem na území obce + 15 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 365 Kč. Z této částky je však stanovena sazba poplatku pouze ve výši 200 Kč stejně jako v minulém roce, rozdíl částky doplácí obec.

11. ledna 2020

 


Svozový plán na rok 2020

Svozový plán obce Lubník na rok 2020 byl vytištěn a přiložen k prosincovému zpravodaji. Pro ty, kteří ho nezaregistrovali, přikládáme svozový plán v příloze. Svozovým dnem na směsný odpad zůstává středa, první vývoz proběhne 01.01.2020.

Dále připomínáme, že sazba za poplatek komunálního odpadu je 450 Kč a je splatná jednorázově, a to do 31.03.2020. Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu do 30.03. nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné a do poznámky vepsat jména osob, za které je poplatek hrazen.

27. prosince 2019

Přílohy:

 20191227170827.pdf (81,7 KB)

Uzavření úřadu

V pondělí 23. prosince 2019 je obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.

23. prosince 2019

 
PF 2020

PF 2020

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Obec Lubník

23. prosince 2019