Místní poplatky v roce 2020

POPLATEK ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů platí osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Lubník. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušeného kalendářního roku. Výše poplatku na rok 2020 činí (nová výše od 01.01.2020):

Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uvést číslo popisné, do poznámky jméno majitele psa. Poplatek ze psů je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, která byla schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva s účinností od 01.01.2020.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU

Od 01.01.2020 je platná Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle této vyhlášky je pro rok 2020 zachována výše sazby za poplatek komunálního odpadu, a to 450 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Od poplatku je mimo jiné osvobozena fyzická osoba, která v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku nebo fyzická osoba, která se po dobu delší než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců zdržuje mimo území obce (např. pobývá v zahraničí). Další osvobození jsou uvedena v Čl. 6 vyhlášky.
Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné a do poznámky vepsat jména osob, za které je poplatek hrazen. Při převzetí lepícího štítku na popelnice pro rok 2020 prosíme odstranění původního štítku.

Výpočet sazby poplatku pro rok 2020:

Sazba poplatku za komunální odpad je tvořena ze dvou složek:

a) První složka není vázaná na žádnou skutečnost a její výše závisí na vůli zastupitelstva obce s limitem spočívajícím v nastavení horní hranice ve výši 250 Kč. Touto částí se kompenzují náklady, které nelze v druhé části sazby do rozúčtování zahrnout, zejména náklady na sběr a svoz tříděného odpadu a náklady na likvidaci nebezpečného odpadu. Zastupitelstvo zachovalo částku 250 Kč.

b) Druhou z těchto složek obec stanoví na základě skutečných nákladů obce předchozího účetně ukončeného kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu přepočtené na jednoho poplatníka. Zastupitelstvo vycházelo z nákladů v roce 2018, které byly ve výši 123.284 Kč děleno 338 (323 osob s pobytem na území obce + 15 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 365 Kč. Z této částky je však stanovena sazba poplatku pouze ve výši 200 Kč stejně jako v minulém roce, rozdíl částky doplácí obec.

11. ledna 2020