Místní poplatky v roce 2022

POPLATEK ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů platí osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území obce Lubník. Poplatek je splatný nejpozději do 31.03.2022. Výše poplatku na rok 2022 činí:

➢ 100 Kč za jednoho psa,

➢ 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol uvést číslo popisné, do poznámky jméno majitele psa (nikoliv jméno psa ). Poplatek ze psů je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, která byla schválena zasedání zastupitelstva obce s účinností od 01.01.2020.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU

Od 01.01.2022 bude účinná Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba za poplatek komunálního odpadu je 550 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.03.2022. Od poplatku je mimo jiné osvobozena fyzická osoba, která v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku nebo fyzická osoba, která se po dobu delší než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců zdržuje mimo území obce (např. pobývá v zahraničí). Další osvobození jsou uvedena ve vyhlášce. Poplatek lze hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet 1322795349/0800. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné a do poznámky vepsat jména osob, za které je poplatek hrazen.

Svozový plán na rok 2022 uveden v příloze.

Od nového roku se nebudou na popelnice lepit známky, jsou nahrazeny čipem.

Foto: ilustrační