Nabídka prodeje obecního pozemku p. č. 701/6 v k. ú. Lubník pro výstavbu rodinného domu

Obec Lubník zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 701/6 – zahrada, o celkové výměře 1395 m2.

Uvedený pozemek se nachází v katastrálním území Lubník, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Kupní cena pozemku je stanovena znaleckým posudkem č. 1566-11/2020 ve výši 200 Kč/m2 , tj. celkem 279.000 Kč, vyšší nabídka se nepřipouští.

Pozemek je vymezen do zastavěného území obce Lubník s možností na něm provádět výstavbu rodinného domu. Zájemce se zavazuje uvést stavbu rodinného domu do užívání nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že v případě nesplnění této podmínky bude mít obec právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit nebo požadovat zvýšení kupní ceny o 50 %. Pozemek není zasíťovaný. Na pozemku se nachází vedení CETIN (telefonní kabel) - přeložka na náklady kupujícího (ve výši cca 1.000 Kč za metr přeložení). K pozemku bude v roce 2021 přivedena komunikace.

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musejí být doručeny obecnímu úřadu do pátku 29. ledna do 12:00 hod. Nabídka musí obsahovat:

  • identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a případně adresu doručovací; v případě společného jmění manželů i identifikaci manžela/manželky, telefonní a e-mailový kontakt),

  • popis pozemku, parcelní číslo, výměru,

  • důvod koupě pozemku (za jakým účelem a způsobem využití je žádost podávána), případné odůvodnění vztahu k obci,

  • prohlášení, že souhlasí s podmínkami zveřejněného záměru.

Obec si vyhrazuje právo při výběru kupujícího preferovat občany obce a zájemce se vztahem k obci. V případě, že tak obec neučiní a obdrží více nabídek, nebo obdrží více nabídek od preferovaných zájemců, bude o kupujícím rozhodnuto transparentním losem. Obec si vyhrazuje právo vybrat větší počet nabídek preferovaných zájemců, a až z těchto provést akt losování. Obec Lubník si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo bez udání důvodů záměr zrušit. Žadatel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených s podáním žádosti.