Příspěvek na dopravu do mateřské školy

Obec Lubník poskytuje zákonným zástupcům dětí příspěvek na dopravu do mateřské školy jako kompenzaci za skutečnost, že nezřizuje mateřskou školu a děti je nutné vozit do okolních obcí. Příspěvek na dopravu do MŠ je poskytován na dítě, které má v obci Lubník trvalé bydliště a navštěvuje mateřskou školu.

Zákonný zástupce je povinen podat vyplněnou „Žádost o příspěvek na dopravu“(viz příloha), ve které potvrdí příslušná mateřská škola, že je dítě v daném školním roce zapsáno k předškolnímu vzdělávání. Pokud je dítě v mateřské škole zapsáno od září příslušného roku, ale docházet do mateřské školy začne až v průběhu školního roku, bude příspěvek vyplácen až od měsíce, kdy je zahájena docházka do mateřské školy. Nárok na příspěvek končí ke konci daného školního roku tedy k 31.08.

Příspěvek je vyplácen ve výši 200 Kč na 1 měsíc, přičemž úhrada je prováděna za 3 měsíce zpětně a to v následujících intervalech:

• za období září až listopad – úhrada v prosinci

• za období prosinec až únor – úhrada v březnu

• za období březen až květen – úhrada v červnu

• za období červen až srpen – úhrada v září

Příspěvek je proplácen i za období letních prázdnin.

Příspěvek se vyplácí buď v hotovosti nebo na bankovní účet uvedený v žádosti a to v příslušném měsíci pro úhradu a pouze zákonnému zástupci dítěte.