Volby do Evropského parlamentu - informace pro voliče

V pátek 24. května (14:00 - 22:00) a v sobotu 25. května (08:00 - 14:00) budou probíhat volby do Evropského parlamentu.

Kdo může volit?

Právo volit má občan ČR, který má alespoň druhý den voleb 18 let, není omezen na svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Volit mohou i občané jiných členských států Evropského unie, kteří mají v České republice alespoň 45 dnů trvalý nebo přechodný pobyt.

Kde se volí?

Místem konání voleb v Lubníku je volební okrsek č. 1 se sídlem Lubník čp. 94 (budova obecního úřadu).

Co s sebou?

Volič potřebuje platný občanský průkaz nebo pas a volební lístky, které již občané obce obdrželi do svých schránek v průběhu víkendu. Pokud se tak nestalo nebo se volební lístky poškodily, budou připraveny v den voleb u komise lístky náhradní.

Co dělat u volební komise?

Volič komisi předkládá doklad totožnosti (OP, pas), která ověří jeho totožnost a zaznamená volební účast do seznamu voličů. Volič poté obdrží světlou obálku s úředním razítkem obce, do které bude vkládat svůj hlas. Modrou obálku společně s dalšími volebními lístky může vyhodit.

Jak hlasovat?

Volič vybírá hlasovací lístek pouze jedné strany. Na vybraném hlasovacím lístků může vybrat kandidáty a dát jim preferenční hlas, které jim zvýší šanci na zvolení. Preferenční hlas udělí tím způsobem, že jeho pořadové číslo na listině zakroužkuje. Maximálně může udělat kroužek pouze dvěma kandidátům. Volič vloží jeden hlasovací lístek do světlé úředně označené obálky v prostoru za plentou. Takto upravený hlasovací lístek v úřední obálce vhodí před volební komisí do volební urny.

Co když nejsem schopen dojít na úřad odvolit?

Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít osobně, mohou ze závažných zdravotních důvodů požádat obecní úřad nebo v den voleb přímo volební komisi, aby za ním přišli dva členové volební komise s přenosnou volební urnou.

Co když odjedu?

Pokud volič nemůže hlasovat ve svém volebním okrsku, může si požádat o vydání voličského průkazu, a to osobně na Obecním úřadě v Lubníku do středy 22. května 2019 od 16 do 18 hod. nebo písemně s úředně ověřeným podpisem do 17. května 2019.

Kdy budou zveřejněny výsledky?

Výsledky budou zveřejněny až v neděli večer – po uzavření poslední místnosti v Evropské unii.

21. května 2019