Investice do vodárny 2018 - 2022

Sucho v minulých letech zapříčinilo mimo jiné vyschnutí vody ve studnách u vodárny. Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek, které bylo hlavním odběratelem pitné vody pro kravín, bylo najednou bez vodního zdroje. Na své náklady si vybudovalo připojení k vodovodnímu řádu a dočasně odebíralo vodu od společnosti VAK. Obec se vzhledem k tomu, že odebírání pitné vody z vodárny bylo podstatným příjmem do obecního rozpočtu, rozhodla provést hydrogeologický průzkum s cílem zjistit vydatnost podzemních vod a odhalit případný nový zdroj.
Hydrogeologický průzkum na vodárně byl proveden na jaře 2020, následně byla zpracována projektová dokumentace od hydrogeoložky RNDr. Kaťuše Kubíkové z Ústí nad Orlicí na nový vydatný vrt. Po vydání Souhlasu vodoprávního úřadu v Lanškrouně a registraci geologických prací v Geofondu Praha byly zahájeny technické práce. Vlastní realizaci vrtaných prací zajišťovala firma David Javůrek – studnařství ve dnech 9. – 15. dubna 2020. Konečná hloubka vrtu byla 30 metrů. Po provedení vrtu byla provedena hydrodynamická zkouška, poté čerpací zkouška a rozbory vody. Výsledky potvrdily vysokou vydatnost a dobrou kvalitu vody s mírným zvýšeným obsahem železa.
Na jakém principu momentálně vodárna funguje? Zkusíme to laicky popsat. U vodárny jsou umístěny dvě kopané studny s hloubkou cca 4 metry. Z nich odchází gravitačně voda do akumulace. V ní jsou umístěny dvě čerpadla (jedno z nich je záložní) a plovák. Čerpadlo dále odvádí vodu přes dávkovač chlóru a vodoměr do tlakové nádrže, následně potrubím putuje do kravína. Jakmile plovák v akumulaci zahlásí nízkou hladinu vody, spustí se čerpadlo z vrtu a vodu do akumulace dočerpá. Nemůže tak dojít k tomu, že voda bude chybět. V akumulaci je také umístěn bezpečnostní přepad pro případ nasycení vody ze studen. Studny mají na potrubí umístěny šoupata, kterými lze jednotlivé toky ručně regulovat. Voda ve vodárně je pitná, mohla by také případně sloužit i pro domácnosti.
Vodárna – výdaje na opravy nebo investice v letech 2018 – 2022

2018 - 0 Kč
2019 - 0 Kč
2020 - 202.798 Kč projekt, vrtné práce, čerpací zkouška, laboratorní analýzy, práce geologické služby, hydrodynamické zkoušky, vyhodnocení, pořízení nového čerpadla
2021 - 548.503 Kč montáž potrubí, pořízení teploměru a ventilátoru, výkopové práce, nákup studničních skruží, elektroinstalace na vodárně
2022 - 55.471 Kč nový rozvaděč, revize tlakové nádoby

ZOD Žichlínek odebírá vodu od obce na základě Smlouvy o dodávce vody. Cena za odebraný kubík (1 m3) vody činí 28 Kč. Družstvo hradilo za kubík v letech 2011 – 2013 částku 20 Kč, v letech 2014 – 2019 – částku 24 Kč, od roku 2020 je částka 28 Kč.
Spotřeba vody ZOD v letech 2016 - 2021
2014 14.496 m3
2015 14.949 m3
2016 15.298 m3
2017 14.020 m3
2018 13.848 m3
2019 10.480 m3
2020 2.496 m3
2021 14.217 m3
Vodoprávní úřad Lanškroun vydal Rozhodnutí povolení k nakládání s podzemními vodami do max. 20.000 m3 ročně. Platnost povolení se stanovuje na dobu určitou do 31.12.2045.

Text a foto: R. Karlová