Rekonstrukce cesty u Šubrtů (1. fáze) - listopad 2020

V listopadu 2020 byla zahájena první část rekonstrukce cesty u Šubrtů firmou MADOS MT s.r.o., a to řešení odvodu dešťových vod z navržené rekonstrukce místní komunikace. Dešťové vody jsou z povrchu vyspádovány do příkopů s akumulací zajišťující infiltraci horninového prostředí. V případě naplnění retenční kapacity jsou příkopy vybaveny bezpečnostními přelivy do kanalizace. Současně jsou některé úseky komunikace svedeny do povrchových odvodňovacích prvků s přípojkami do dešťové kanalizace vybavené retencí se škrtícím profilem a bezpečnostním přelivem. Kanalizace je ukončena napojením do stávající jednotné kanalizace. Přípojky z odvodňovacích prvků ve spodní partii komunikace budou napojeny do stávající obecní kanalizace v chodníku. Následně byla provedena úprava podloží. V horním úseku cesty a ve střední části provedl zhotovitel stavby statické zkoušky a doporučil ještě vápennou stabilizaci v síle 40 cm s ohledem na to, že únosnost podloží byla hodnocena jako neměřitelná. Komunikace byla zpevněna podkladem z kameniva a štěrkodrtě. V jarních měsících pak bude provedena pokládka asfaltového povrchu a vybudována nová síť veřejného osvětlení u novostaveb. Celková předpokládaná hodnota rekonstrukce je 2,1 mil. Kč bez DPH.

Text a foto: R. Karlová