Rekonstrukce cesty u Šubrtů (2. fáze) - květen 2021

Náročná, komplikovaná a drahá. Tak by se dala specifikovat rekonstrukce cesty s pracovním názvem „U Šubrtů“. Po osmi letech usilování, třech letech aktivitního vyjednávání a sedmi měsících realizace je konečně hotovo.
V roce 2018 přijalo nové vedení obce úkol rekonstruovat úsek místní komunikace p. č. 948 a 701/10 za své. Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace u projektanta a autorizovaného technika pro dopravní stavby Petra Slezáka z firmy PROJEKCE s.r.o. Šumperk s tím, že by se rekonstrukce mohla rozšířit i o úsek podél novostaveb p. č. 700/1 a 946/5. Po dokončení projektu bylo zažádáno o vydání stavebního povolení. Celá akce však byla pozdržena negativním stanoviskem Odboru životního prostředí Městského úřadu v Lanškrouně z důvodu nedostatečného zadržování vody v krajině.
Po úporném a opakovaném vyjednávání s příslušným odborem došlo ke kompromisnímu řešení, na kterém se podílel již nový projektant Petr Studený, DiS. ze Žichlínka. Část projektové dokumentace „SO 301 –Prodloužení stávající stoky dešťové kanalizace“ byla upravena.
V září 2020 rozhodlo Zastupitelstvo obce Lubník o výběru dodavatele rekonstrukce cesty dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona, kterým se stala firma MADOS MT s.r.o. z Kostelce nad Orlicís nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2.165.968,72 Kč bez DPH.
Začátkem listopadu 2020 bylo předáno staveniště a zahájena první část rekonstrukce, a to řešení odvodu dešťových vod. Dešťové vody jsou z povrchu vyspádovány do retenčního příkopu a dvou zatravněných příkopů. Retenční příkop, kromě odvodnění navržené komunikace, slouží jako prvek k zachycení případných splachů z obhospodařujících polností nad
komunikací. Dno příkopů je sestaveno z kaskády hrázek zajišťující opatření pro zadržení vody. V případě naplnění kapacity jsou příkopy vybaveny bezpečnostními přelivy do kanalizace. Současně jsou některé úseky komunikace svedeny do povrchových odvodňovacích prvků s přípojkami do dešťové kanalizace vybavení retencí se škrtícím profilem a bezpečnostním přelivem. Kanalizace je ukončena napojením do stávající jednotné kanalizace. Dne 23.11.2020 byly provedeny statické zkoušky v horním (zcela nově budovaném úseku) a v prostoru pod panely s negativním výsledkem – únosnost podloží byla hodnocena jako neměřitelná. V úsecích bez sítí se provedlo sanování pláně směsným anorganickým pojivem (vápnem) v tloušťce 300 mm. V místech, kde se z důvodu nedostatku prostoru sanace vápnem nedala uskutečnit (v úsecích se sítěmi), se sanovalo vrstvou
ze štěrkodrtě. Toto opatření si vyžádalo více práce ve výši 170 tis. Kč bez DPH.
Dne 30.04.2021 byly provedeny statické zkoušky ve zbývajících úsecích, na kterých měla proběhnout pouze dílčí oprava a položena jedna finální asfaltová vrstva. Výsledky, kromě ½ slepé odbočky, byly opět negativní, a to jednak z důvodu absence dostatečných podkladových vrstev, tak i díky problematickému podloží (provedeny i kopané sondy). Kvůli přítomnosti sítí
byla navržena sanace štěrkodrtí. Po realizaci v prvním úseku byla dne 06.05.2021 provedena kontrolní statická zkouška s nevyhovujícím výsledkem. Štěrkodrť byla nahrazena ve spodní části velkým lomovým kamenem. Následující den,
po nedostatečných hodnotách, byla přidána další vrstva lomového kamene. Ve spodní části cesty se tak nachází 80 cm vrstva lomového kamene (cca 20 cm zatlačeno v jílu), dále 20 cm štěrkodrtě 0/125 a 10 cm štěrkodrtě 0/32. Ve všech úsecích jsou položeny asfaltové vrstvy tvořeny dvěma vrstvami z asfaltových směsí v tloušťce 50 mm a 50 mm. V květnu 2021 byly dokončeny stavební práce, dne 02.06.2021 byla stavba převzata správcem stavby, starostou obce Lubník bez zjevných vad
a nedodělků. Vlivem víceprací byla cena rekonstrukce navýšena o 771.122,24 Kč bez DPH. Celková cena za rekonstrukci místní komunikace s DPH činí 3.553.880,06 Kč (z toho 1.743.512,13 Kč uhrazeno v roce 2020). Vícepráce jsou doloženy protokoly o statických zatěžovacích zkouškách provedeny firmou Silniční laboratoř Litomyšl, spol s. r. o. I přesto, že se jedná o značné
finanční prostředky navíc, je finální částka v úrovni nabídkových cen dalších společností, které se přihlásili do veřejné zakázky.

Text: R. Karlová
Foto: R. Karlová