Restaurování sousoší Nejsvětější trojice - duben 2019

V dubnu roku 2019 byly dokončeny restaurátorské práce světeckého pilíře se sousoším Nejsvětější trojice umístěné na hřišti. Památka byla značně mechanicky poškozena. Figury světců měly ulomené hlavy, postava sv. Antonína levou ruku, podstavec a pilíř vykazovali vážné degradační procesy a poškození. Restaurátor Hynek Bláha klasifikoval stav jako havarijní. Celková cena za provedení restaurátorských prací byla ve výši 89.700 Kč, obec hradila příspěvek ve výši 46.140 Kč, další část byla uhrazena z projektu „Drobná architektura Lanškounska“. DSO Lanškrounsko je nositelem výše uvedeného projektu, jehož cílem je postupná obnova všech malých architektonických památek na území obcí, které jsou jeho členy.

Zajímavosti o Pilíři se sousoším Nejsvětější trojice:
Datování a autor sochy není znám. Socha je vystavěna ve slohu klasicismu z jemného pískovce s rezatými železitými skvrnami z lokality Maletín. Sousoší představuje Nejsvětější trojici (Boha Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha Svatého). Po stranách pilíře jsou na hlavici podstavce osázené sochy světců. Nalevo socha Svatého Floriána držící v ruce kříž a bibli, na pravé straně socha Svatého Antonína. V horní části pilíře je zrcátko, v němž je umístěn reliéf zobrazující postavu sedící Svaté Anny s Pannou
Marií, ve spodní části reliéf Panny Marie Bolestné, nad ní je zobrazeno Boží oko. Socha není památkou chráněnou státem. Snad jenom trochu postesknout nad jejím nenápadným umístěním vzadu na fotbalovém hřišti na pozemku ppč. 301/1 v k. ú. Lubník, kde čelo sousoší směřuje na lajnu vzrostlých smrků.

Foto před: H. Bláha, foto po: R. Karlová