Aktuality

Uzavírka železničního přejezdu u kafilérie 04.10.2022

V úterý 04.10.2022 proběhne uzavírka železničního přejezdu u kafilérie mezi Žichlínkem a Lukovou.


II. KOLO SENÁTNÍCH VOLEB SE V OBCI NEKONÁ

V Česku se v pátek 30. září 2022 ve 14 hodin znovu otevřou volební místnosti. Začne totiž druhé kolo senátních voleb. To se však netýká volebního obvodu č. 46 Ústí nad Orlicí. V něm zvítězil kandidát Petr Fiala. V naší obci se tak senátní volby v druhém kole konat nebudou.

30. září 2022

 


Uzavření obecní knihovny

V úterý 27.09. bude knihovna uzavřena. Náhradní termín bude ve čtvrtek 29.09.

26. září 2022

 


VÝSLEDKY VOLEB 2022

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE:

Ve volbách do zastupitelstva obce se volilo celkem 7 zastupitelů ze dvou kandidujících stran. Strana TJ Sokol Lubník, z.s. získala celkem 4 mandáty, strana SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUBNÍK získala celkem 3 mandáty.

👉 Za TJ Sokol Lubník, z.s. post obhájil dosavadní starosta obce Martin P. Totušek, zastupitel Jakub Karel a zastupitelka a předsedkyně TJ Sokol Lubník, z.s. Eliška Čapková. Novým členem zastupitelstva se s absolutně nejvyšším počtem hlasů vůbec stane Miloslav Šubrt. Prvním náhradníkem se stala Radka Karlová.

👉 Za SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUBNÍK obhájil post zastupitel a starosta hasičů Karel Šilar a zastupitel Petr Klug. Novým členem zastupitelstva se stane "skokan" Petr Janeček, který z posledního 6. místa přeskočil všechny kandidáty ve straně a stal se prvním v pořadí zvoleným zastupitelem. Prvním náhradníkem se stal Martin Langr.

Volební účast byla 58,33 %. Z celkem 276 voličů odevzdalo svůj hlas 161 voličů. Volební účast byla relativně nízká. Nižší byla už jenom v roce 2006.

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU:

Velmi zajímavé jsou výsledky voleb kandidátů do senátu. Vítězem v obci se stal Petr Fiala (starosta Letohradu, volební strana KDU-ČSL+SproK) s počtem 65 odevzdaných hlasů. V těsném závěru s počtem 56 hlasů byl Stanislav Ešner, člen ANO.

Zajímavostí je počet vydaných obálek volební komisí, a to celkem 160 (o 1 méně než do zastupitelstva obce). Odevzdaných jich bylo 142 z toho platných 121. Voliči oproti volbám do zastupitelstva měli o volby do senátu zřejmě menší zájem, to svědčí počet vydaných vs. počet odevzdaných obálek. Zatímco také u voleb do zastupitelstva byly všechny odevzdané hlasy platné, u voleb do senátu bylo ze 142 odevzdaných obálek platných jenom 121.


Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. byly dne 13. dubna 2022 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu PČR, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022. Volby do Senátu PČR proběhnou na území Pardubického kraje ve volebním obvodu č. 43 se sídlem v Pardubicích a dále ve volebním obvodu č. 46 se sídlem v Ústí nad Orlicí.

V souvislosti s onemocněním covid-19 nebyly pro nadcházející volby zavedeny zvláštní způsoby hlasování, na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz byla v tomto směru zveřejněna následující informace pro voliče:

  • Volební zákony upravují i překážky výkonu práva volit. Omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví představuje jednu z těchto překážek. Z hlediska právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví je uvedená překážka naplněna tím, že je voliči nařízena izolace.

  • V případě, že byla voliči prokazatelně nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická stanice), nebo poskytovatelem zdravotních služeb (typicky praktický lékař) z důvodu onemocnění covid-19 (případně z důvodu jiné nakažlivé nemoci), a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemůže volit. Překážka platí nejenom ve volební místnosti, ale i pro hlasování do přenosné volební schránky. Izolace totiž spočívá v oddělení fyzické osoby od ostatních fyzických osob.

  • V případě nejasností si u svého lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví ověřte, zda Vám byla izolace nařízena. V podrobnostech k procesu nařizování izolací je třeba se obrátit na Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Jsou upraveny zejména zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 59/2002 Sb. Voličem může být státní občan ČR nebo státní občan jiného členského státu Evropské unie, pokud alespoň v sobotu 24. září dosáhne věku 18 let a nejpozději v pátek 23. září bude přihlášen v obci k trvalému pobytu (státní občan jiného členského státu EU také k registrovanému přechodnému pobytu). Překážkami výkonu volebního práva, pro něž volič nebude moci fakticky hlasovat, jsou: zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno výslovně ve výroku rozsudku soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (nařízená izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 či jiným infekčním onemocněním), zahraniční výkon služby vojáka z povolání nebo vojáka v záloze.

Volič - státní občan jiného členského státu EU, pokud hodlá hlasovat, by měl nejpozději do středy 21. září do 16:00 hodin u obecního úřadu příslušného dle místa jeho trvalého či přechodného pobytu požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, není-li v něm již zapsán z doby dřívější. Nebude-li však občan jiného členského státu EU zapsán v dodatku stálého seznamu voličů ve dnech voleb, bude možné jej do výpisu z dodatku dopsat přímo ve volební místnosti. Zápis v dodatku pak není podmínkou pro kandidaturu voliče - občana jiného členského státu EU do zastupitelstva obce, dále pro podepsání petice na podporu kandidatury nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů, popř. pro členství v okrskové volební komisi (vyjma zapisovatele, tím může být pouze občan ČR).

U komunálních voleb se nepoužívají voličské průkazy, volič tak může hlasovat pouze ve svém „domovském“ volebním okrsku (příslušném dle místa jeho trvalého pobytu).

Kandidátem může být volič - postačí tedy, bude-li mít kandidát nejpozději v pátek 23. září trvalý pobyt v obci (občan jiného členského státu EU může mít i registrovaný přechodný pobyt v obci), v níž kandiduje, dále bude splňovat podmínku dosažení věku 18 let nejpozději k sobotě 24. září, přičemž kandidatuře z výše uvedených překážek výkonu volebního práva nebrání omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu či výkon služby vojáka v zahraničí.

Funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce zařazeným do obecního úřadu, dále zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu (výkladově i do obecního úřadu obce s rozšířenou působností), krajského úřadu nebo finančního úřadu, a to za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti dané obce (např. výkon agendy evidence obyvatel, správa poplatků, plnění úkolů na úseku voleb, přestupková agenda aj.), nebo za podmínky, že je zaměstnanec jmenován starostou, primátorem, hejtmanem, radou kraje nebo radou obce (např. vedoucí odboru). Neslučitelnost tak nenastává např. u ředitele základní školy, neboť ač je tento zaměstnancem obce, není zařazen do obecního úřadu. Případná neslučitelnost nastane až zvolením (24. září ve 14:00 hodin), přičemž sama o sobě nebrání vlastní kandidatuře a řeší se až následně (úkon směřující k odstranění neslučitelnosti do 3 dnů od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, faktický zánik neslučitelnosti do 3 měsíců od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce).

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování do zastupitelstva obce po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování do zastupitelstva obce po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo osvědčením o registraci (= nový doklad osvědčující přechodný pobyt cizince EU na území ČR).

Společný hlasovací lístek volič na vyžádání obdrží také ve volební místnosti.

VOLBY DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR

Jsou upraveny především zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 233/2000 Sb. Voličem může být pouze státní občan ČR (nikoliv cizí státní příslušník), který alespoň v sobotu 24. září dosáhne věku 18 let, přičemž v případném II. kole voleb bude moci hlasovat také občan, který alespoň v sobotu 1. října dosáhne věku 18 let. Překážkami výkonu volebního práva zde jsou: omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (nařízená izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 či jiným infekčním onemocněním).

Při volbách do Senátu může volič hlasovat na voličský průkaz, avšak jen na území „domovského“ senátního volebního obvodu (příslušného dle místa jeho trvalého pobytu na území ČR, nejedná-li se o voliče s voličským průkazem vydaným u zastupitelského úřadu). Je-li volič s bydlištěm v zahraničí zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, může hlasovat pouze na území ČR v jím vybraném senátním volebním obvodu, v němž se letos senátní volby konají, a to na základě voličského průkazu vydaného příslušným zastupitelským úřadem.

Kandidátem do Senátu může být volič - pouze státní občan ČR, který alespoň v sobotu 24. září dosáhne věku 40 let a není omezen na svéprávnosti k výkonu volebního práva. Pověřené obecní úřady v sídlech senátních obvodů, tedy Magistrát města Pardubic v případě volebního obvodu č. 43 a dále Městský úřad Ústí nad Orlicí v případě volebního obvodu č. 46 jsou rovněž garantem organizačně technické přípravy a průběhu voleb do Senátu.

Voličům - pouze občanům České republiky bude umožněno hlasování do Senátu, a to po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu PČR může volič na požádání obdržet také ve volební místnosti.

V případě konání II. kola voleb do Senátu PČR ve dnech 30. září a 1. října nebudou hlasovací lístky dodávány voličům do domácností, když volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti.

Další informace ke komunálním a senátním volbám

Mnohé další informace k problematice komunálních a senátních voleb naleznete na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz / Volby. K vyhledání celkových i dílčích výsledků voleb nebo informací pro členy okrskových volebních komisí k zjišťování výsledků hlasování (např. příklady vyhodnocení hlasovacího lístku při komunálních volbách, instruktážní videopořad aj.) či pro sledování průběžného stavu sčítání hlasů lze pak doporučit internetové stránky Českého statistického úřadu www.volby.cz (rovněž viz níže naše stálé přesměrování na tyto stránky).

Zdroj: Pardubický kraj

23. září 2022

 


Pozvánka na den otevřených dveří

Obec Lubník Vás srdečně zve na den otevřených dveří společenského sálu, který proběhne ve středu 21. září 2022 od 17 do 19 hodin.

19. září 2022

 


Příspěvek na dopravu do mateřské školy

Obec Lubník poskytuje zákonným zástupcům dětí příspěvek na dopravu do mateřské školy jako kompenzaci za skutečnost, že nezřizuje mateřskou školu a děti je nutné vozit do okolních obcí. Příspěvek na dopravu do MŠ je poskytován na dítě, které má v obci Lubník trvalé bydliště a navštěvuje mateřskou školu.

Zákonný zástupce je povinen podat vyplněnou „Žádost o příspěvek na dopravu“(viz příloha), ve které potvrdí příslušná mateřská škola, že je dítě v daném školním roce zapsáno k předškolnímu vzdělávání. Pokud je dítě v mateřské škole zapsáno od září příslušného roku, ale docházet do mateřské školy začne až v průběhu školního roku, bude příspěvek vyplácen až od měsíce, kdy je zahájena docházka do mateřské školy. Nárok na příspěvek končí ke konci daného školního roku tedy k 31.08.

Příspěvek je vyplácen ve výši 200 Kč na 1 měsíc, přičemž úhrada je prováděna za 3 měsíce zpětně a to v následujících intervalech:

• za období září až listopad – úhrada v prosinci

• za období prosinec až únor – úhrada v březnu

• za období březen až květen – úhrada v červnu

• za období červen až srpen – úhrada v září

Příspěvek je proplácen i za období letních prázdnin.

Příspěvek se vyplácí buď v hotovosti nebo na bankovní účet uvedený v žádosti a to v příslušném měsíci pro úhradu a pouze zákonnému zástupci dítěte.


Výlukový jízdní řád autobusů od 01.09. do 30.09.2022

Vážení představitelé měst a obcí Pardubického kraje,

v předcházejícím týdnu Vám byly odeslány autobusové jízdní řády. Tyto jízdní řády doplňuji o výlukové jízdní řády okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí, které jsou schvalovány od 1. 9. 2022.

S pozdravem

Ing. Leoš Beran odbor dopravy a silničního hospodářství vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Krajský úřad Pardubického kraje Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice


Jízdní řády od 01.09.2022

Od 1. září dojde v Pardubickém kraji k omezení spojů v autobusové dopravě. Pro naši obec to bude znamenat zrušení těchto spojů:

- 21:22 Lubník, ObÚ (ve směru na Lanškroun)

- 17:48 Lubník, ObÚ (ve směru na Tatenici/Moravskou Třebovou)

Platný jízdní řád autobusového spoje 700870 Lanškroun - Tatenice - Třebařov - Moravská Třebová naleznete v příloze.