Záměr prodeje pozemku p. č. 701/6 v k. ú. Lubník

Obec Lubník zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 701/6 – zahrada, o celkové výměře 1395 m2.

Uvedený pozemek se nachází v katastrálním území Lubník, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Kupní cena pozemku je stanovena znaleckým posudkem č. 1613-13/2023 ve výši 450 Kč/m2, tj. celkem 627.750 Kč, vyšší nabídka se nepřipouští. Jedná se o nezasíťovaný pozemek, avšak všechny inženýrské sítě jsou přivedeny do těsné blízkosti pozemku, takže je možné se na ně snadno napojit.