Aktuality

Výtvarná soutěž NAŠE OBEC

DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko vyhlašuje výtvarnou soutěž s názvem „MOJE OBEC“, určenou dětem členských obcí svazku. Jejím předmětem je namalování obrázku nějaké typické dominanty v dané obci (např. škola, kostel, obecní úřad atd.). Velikost obrázku byl stanoven na formát A4. Z důvodu ochrany osobních údajů dětí prosíme, aby se děti na obrázky nepodepisovaly. Autora, označte obyčejnou tužkou na zadní stranu výtvarného díla.

Způsob výtvarného zpracování obrázku není nijak určen, ponecháváme jej plně na Vašem uvážení a zkušenostech. Uzávěrka soutěže byla stanovena na středu 11. října 2023. Namalované obrázky, prosím, odevzdejte na Obecní úřad v Lubníku.

Vyhodnocení soutěže provede komise sestavená vždy ze starosty dané obce a zaměstnance svazku. V každé obci budou vybrány 2 vítězné obrázky, které budou za podmínky souhlasu zákonných zástupců autorů použity do nástěnného kalendáře, jež bude na příští rok vydávat DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a v rámci kterého budou představeny jeho jednotlivé členské obce. Autorům vítězných obrázků bude předána dárková taška s logem svazku, ostatní zúčastněné děti obdrží sladkou odměnu.

Těšíme se na Vaše obrázky a věříme, že i v Lubníku se najde spousta šikovných ručiček, a že i naše obec bude mít v kalendáři své zastoupení.

29. září 2023

 


Vybudování chodníku k horní zastávce + dopravní omezení

Vážení občané,

v době od 25.9. – 30.11. 2023 bude v naší obci probíhat výstavba chodníku k horní zastávce, a to v délce 275 m (viz přiložená situační studie). Od celé akce si slibujeme výrazné zvýšení bezpečnosti pro chodce. Akce však bude realizována v dosti nepřehledném a nebezpečném úseku a přinese i dopravní omezení. Bude se s největší pravděpodobností jednat o uzavření jednoho pruhu silnice, přičemž provoz ve volném pruhu silnice bude řízen semafory. Toto opatření nebude realizováno ihned od pondělí 25.9., ale stane se tak dle potřebnosti v průběhu realizace stavby.

Dbejte proto prosím instrukcí pracovníků stavby, respektujte dopravní značení a na cestu se vydávejte s menším předstihem a hlavně myslete na vlastní bezpečnost a bezpečnost všech účastníků provozu.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a společně se těšíme na výsledek, který vzhledem k potřebnosti, jistě ocení všichni občané, nevíce však Ti z horní části obce.

21. září 2023

 


Nová odpočívadla v lese

Do nedávna byl na okraji obecního lesa umístěn jeden altán, který je hojně navštěvovaný. Obec by v tomto směru ráda rozšiřovala svůj mobiliář, a proto se rozhodla požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova na vybudování dvou dřevěných zastřešených odpočívadel. Dotace je administrována prostřednictvím MAS Lanškrounsko a klade si za cíl zatraktivnit blízké okolí pro obyvatele obce i ostatní návštěvníky. Les se tak stane místem dostupnějším, a i v případě nenadálého deště se bude kde schovat.

První odpočívadlo bylo umístěno u brodu v blízkosti Hraničního potoka (pod altánem) a druhé bylo umístěno na okraji lesa na konci „pětkové cesty“. Obě odpočívadla mají shodné rozměry a jsou tvořeny zastřešeným stolem s lavicemi ze smrkové kulatiny a umístěny na betonových patkách. Cena zhotovení obou odpočívadel je 94.063,80 Kč. Odpočívadla byla financována ze Státního zemědělského intervenčního fondu (dotace je administrována přes Místní akční skupinu Lanškrounsko z. s.) ve výši 92 267 Kč. Neváhejte proto vyrazit do přírody a užít si ještě krásného podzimního počasí.

Text: Eliška Čapková Foto: Radka Karlová
Poskytování příspěvku na dopravu do mateřské školy

Obec Lubník poskytuje zákonným zástupcům dětí příspěvek na dopravu do mateřské školy (dále jen MŠ) jako kompenzaci za skutečnost, že nezřizuje MŠ a děti je nutné vozit do okolních obcí. Příspěvek je poskytován na dítě, které má v obci trvalé bydliště a navštěvuje MŠ.

Pokud chce zákonný zástupce tento příspěvek čerpat, musí předložit vyplněnou „ Žádost o příspěvek na dopravu“ , ve které potvrdí příslušná MŠ, že je dítě v daném školním roce zapsáno k předškolnímu vzdělávání. Nárok na příspěvek končí ke konci daného školního roku – tedy k 31.8. Příspěvek je vyplácen ve výši 200 Kč za 1 měsíc, přičemž úhrada je prováděna za 3 měsíce zpětně, a to i v období letních prázdnin.

Období, za které se příspěvek vyplácí:

září – listopad úhrada v prosinci

prosinec – únor úhrada v březnu

březen – květen úhrada v červnu

červen – srpen úhrada v září

Více informací včetně „ Žádosti o příspěvek na dopravu“ naleznete na webových stránkách obce na záložce Dokumenty – Směrnice a plány – Směrnice o poskytování příspěvku na dopravu do MŠ, případně tento formulář naleznete v přiloženém dokumentu.


Fotografická soutěž léto

Nezapomeňte na letní kolo fotografické soutěže - uzavírka již 31.8.2023!

Během léta vnikla jistě velká spousta krásných fotografií z naší obce. Neváhejte se s nimi podělit, jedna z nich bude zdobit titulní stranu zářijového čísla zpravodaje.

Vaše fotografie zasílejte na email: mistostarosta@lubnik.cz

Těšíme se na Vaši tvorbu.

28. srpna 2023

 


Hasičské loučení s prázdninami

Přijďte se rozloučit s létem a posedět s přáteli v sobotu 26.8.2023 na fotbalovém hrišti. Prezentace na soutěž od 13.30 do 14.00 Poháry a ceny jsou již připraveny 🏆🏆🏆

23. srpna 2023

 Výlet Šiklův mlýn

VÝLET SE SOKOLEM

Tentokrát do westernového městečka Šikland ve Zvoly nad Pernštejnem (www.sikland.cz). 3.9.2023, v 9.00 hod od Obecního úřadu Lubník Předpokládaný návrat kolem 17.00 hod. Doprava hrazena TJ Sokol Lubník Rezervace míst na tel. +420 728 643 383, nebo na FB Jakub Karel do 30.8.2023. Kapacita omezana počtem míst v autobusu. Přednost mají občané Lubníka, členové TJ Sokol Lubník.

17. srpna 2023